Advies geupgraad exameneisen (Kuhapdo)

Gele band

Kibon Yun Sup:
1 – Ip Sang Jin Hang Pyon
Chung Seok Kuhapdo:
1 – Jung Jwa Jic Jin Gum
2 – Ip Sang Jun Hoo Jic Jin Gum
Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu waza:
1 – Mae
2 – Migi

Groene band

Kibon Yun Sup:
1 – Ip Sang Jin Hang Pyon
2 – Ip Sang Pyon
Chung Seok Kuhapdo:
1 – Jung Jwa Jic Jin Gum
2 – Ip Sang Jun Hoo Jic Jin Gum
3 – Ip Sang Jun Hoo Dae Kyul Gum
4 – Jung Jwa Sabang Hwe Jun Gum
Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu waza:
1 – Mae
2 – Migi
3 – Hidari
4 – Ushiro

Blauwe band

Kibon Yun Sup:
1 – Ip Sang Jin Hang Pyon
2 – Ip Sang Pyon
3 – Ip Sang Jin Hang Hwe Jun Pyon

Chung Seok Kuhapdo:
1 – Jung Jwa Jic Jin Gum
2 – Ip Sang Jun Hoo Jic Jin Gum
3 – Ip Sang Jun Hoo Dae Kyul Gum
4 – Jung Jwa Sabang Hwe Jun Gum
5 – Jung Jwa Sambang Cham Hwe Jun Gum

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu waza:
1 – Mae
2 – Migi
3 – Hidari
4 – Ushiro
5 – Yaegaki
6 – Ukenagashi

Rode band

Kibon Yun Sup:
1 – Ip Sang Jin Hang Pyon
2 – Ip Sang Pyon
3 – Ip Sang Jin Hang Hwe Jun Pyon
4 – Jung Jwa Pyon

Chung Seok Kuhapdo:
1 – Jung Jwa Jic Jin Gum
2 – Ip Sang Jun Hoo Jic Jin Gum
3 – Ip Sang Jun Hoo Dae Kyul Gum
4 – Jung Jwa Sabang Hwe Jun Gum
5 – Jung Jwa Sambang Cham Hwe Jun Gum
6 – Ip Sang Chung Ryu Gum

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu waza:
1 – Mae
2 – Migi
3 – Hidari
4 – Ushiro
5 – Yaegaki
6 – Ukenagashi
7 – Kaishaku
8 – Tsukekomi

Paarse band

Kibon Yun Sup:
1 – Ip Sang Jin Hang Pyon
2 – Ip Sang Pyon
3 – Ip Sang Jin Hang Hwe Jun Pyon
4 – Jung Jwa Pyon

Chung Seok Kuhapdo:
1 – Jung Jwa Jic Jin Gum
2 – Ip Sang Jun Hoo Jic Jin Gum
3 – Ip Sang Jun Hoo Dae Kyul Gum
4 – Jung Jwa Sabang Hwe Jun Gum
5 – Jung Jwa Sambang Cham Hwe Jun Gum
6 – Ip Sang Chung Ryu Gum
7 – Jung Jwa Jun Hoo Wul Young Gum

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu waza:
1 – Mae
2 – Migi
3 – Hidari
4 – Ushiro
5 – Yaegaki
6 – Ukenagashi
7 – Kaishaku
8 – Tsukekomi
9 – Tsukikage
10 – Oikaze

Zwarte band

Kibon Yun Sup:
1 – Ip Sang Jin Hang Pyon
2 – Ip Sang Pyon
3 – Ip Sang Jin Hang Hwe Jun Pyon
4 – Jung Jwa Pyon
Chung Seok Kuhapdo:
1 – Jung Jwa Jic Jin Gum
2 – Ip Sang Jun Hoo Jic Jin Gum
3 – Ip Sang Jun Hoo Dae Kyul Gum
4 – Jung Jwa Sabang Hwe Jun Gum
5 – Jung Jwa Sambang Cham Hwe Jun Gum
6 – Ip Sang Chung Ryu Gum
7 – Jung Jwa Jun Hoo Wul Young Gum
8 – Jung Jwa San Poong Gum
Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu waza:
Shoden Omori-Ryu Seiza Waza
 1 – Mae  6 – Ukenagashi
 2 – Migi  7 – Kaishaku
 3 – Hidari  8 – Tsukekomi
 4 – Ushiro  9 – Tsukikage
 5 – Yaegaki 10 – Oikaze
11 – Nukiuchi
© 2019: Jungki Kwan Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN), Alle rechten voorbehouden | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Don`t copy text!