Algemene voorwaarden

De formele exameneisen

 

Artikel 1.1. Doelstelling Graduatie Reglement

Dit Graduatie Reglement heeft tot doel te komen tot een landelijk Nederlands examen, welk examen leidt tot een JHKBN erkend diploma vanaf 1e Dan. Het Graduatie Reglement is een raamdocument waaraan de exameneisen onlosmakelijk zijn verbonden. Het Graduatie Reglement is tot stand gekomen onder verantwoording en na vaststelling van het bestuur JHKBN.

 Artikel 1.2. Strijdigheid met Graduatiereglement

Examenvoorwaarden-, eisen of reglement(en) van de bij de JHKBN aangesloten leden kennen geen tegenstrijdigheden  met dit Graduatie Reglement.

Artikel 1.3. Vaardigheden

Het JHKBN erkend diploma maakt het aangesloten en niet aangesloten leden bij JHKBN mogelijk een direct en onafhankelijk oordeel te krijgen over de vaardigheden.

Artikel 1.4. Overname van JHKBN erkend diplomahouder

Het bij JHKBN aangesloten lid is zelf verantwoordelijk bij overname van een JHKBN erkend diplomahouder hier een eigen weging tegenover te stellen, welke graad passend is aan de vaardigheden van de JHKBN erkend diploma houder. Binnen een zelfde stijl ligt het voor de hand en zelfde Dan-graad aan te houden vermits de houder aan het verkrijgend lid kan aantonen onafgebroken te hebben deelgenomen aan deze stijl na het in dit reglement bedoeld examen.

Artikel 1.5. Overname van Dan graad van een andere (Budo)Bond

Het bij JHKBN aangesloten lid is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet overnemen van een niet JHKBN erkend diploma.

De persoon welke in het bezit is van een diploma dient met curriculum vitae voor erkenning van zijn Dan-graad te worden voorgedragen aan het bestuur van JHKBN. Het bestuur van JHKBN zal hierop besluiten een proef van bekwaamheid te doen afleggen voor de Examen Commissie van de betreffende stijl. Na deze proef van bekwaamheid met goed gevolg te hebben afgelegd zal de Dan-graad erkenning van deze persoon worden gepubliceerd op de JHKBN website en zal de persoon worden opgenomen in het JHKBN Dan-Graad register.

Artikel  1.6. Exameneisen

Ieder lid van JHKBN kent een document waarin opgenomen de exameneisen. Bij een wijziging wordt een afschrift van de exameneisen naar de bij de JHKBN aangesloten leden toegezonden.

Artikel  1.7. Examen aanmelding

Voor ieder volgend kalenderjaar  maken de Examen Commissies van JHKBN aan het bestuur van JHKBN schriftelijk kenbaar dat zij het volgend kalenderjaar examens willen houden. Er bestaat per kalenderjaar  per JHKBN Martial Arts stijl maximaal twee maal de mogelijkheid om een JHKBN erkend examen af te nemen. De Norm is echter één maal per jaar.

Artikel 1.8. Examen planning

In het kader van de planning van examens dient uiterlijk vier weken voor de beoogde examendatum deze datum schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan het bestuur van JHKBN.  Hierbij dient te worden vermeld de Martial Art stijl van JHKBN het aantal kandidaten, de namen van de kandidaten, JHKBN paspoortnummer of registratienummer, examendag en de examentijden.

 Artikel 1.9. Locatie van het examen

Een examen wordt in principe afgenomen in de Centrale dojang van de JHKBN en zal binnen één dag zijn afgerond.

De Graduatie Commissie besluit op verzoek van een JHKBN aangesloten lid, om van het bestuur van JHKBN akkoord te krijgen voor het afnemen/afleggen van examen(s) in het buitenland. Dit wordt dan als een JHKBN examen erkend. Het JHKBN aangesloten lid dient hiertoe wel bewijs van het in het buitenland afgelegde examen te kunnen overleggen aan de Graduatie Commissie. Een bij JHKBN aangesloten lid kan binnen 14 dagen na publicatie van het examen op de site van JHKBN een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit examen. Het bestuur neemt hierop een onherroepelijke beslissing.

Artikel 1.10. Examengeld

Per kandidaat is examengeld verschuldigd aan JHKBN. De hoogte en betalingstermijn van het examengeld wordt vastgesteld door het bestuur van JHKBN.

 

(inhoudelijke) examen voorwaarden

 

Artikel 1.11. Exameneisen

De exameneisen per stijl worden door de bij JHKBN  leden van de Technische Commissie van die stijl samengesteld.

Artikel 1.12. Exameneisen

De exameneisen bestaan uit diverse vaste en variabele onderdelen, welke zijn op te vragen bij de betreffende Examen Commissie.

Artikel 1.13. Beoordeling en weging

Er wordt gewerkt met een transparant beoordelingssysteem waarbij voor de verschillende onderdelen een normering kan worden gegeven van onvoldoende, voldoende en goed. De Technische Commissie beoordeelt welke onderdelen eventueel ‘zwaarder’ worden beoordeeld en geeft dit transparant weer in de exameneisen.

Artikel 1.14. Fysieke beperkingen en personen van 40-50+

Voor leden met een medisch erkende lichamelijke handicap, of een fysieke beperking met een doktersverklaring, of de leeftijd in de range van 40-50 jaar hebben bereikt op de examendag, kunnen op verzoek een gescheiden aangepast examen doen. De leeftijd wordt door de individuele stijl bepaald binnen de genoemde range. Door de Technische Commissie dienen hiertoe dan exameneisen te worden geformuleerd van de betreffende stijl. Een besloten examen behoort tot de mogelijkheden. Een bij JHKBN aangesloten lid dient voor een besloten examen een separate aanvraag te doen bij het bestuur van JHKBN.

Artikel 1.15. Open examen

Voor kandidaten voor een examen 1e. Dan tot 4e. Dan geldt in principe een open examen, dat wil zeggen hierbij kan publiek aanwezig zijn. De voorzitter van de Examen Commissie is verantwoordelijk voor de orde.

Artikel 1.16. Besloten examen

Er is sprake van een besloten examen indien uitsluitend  aanwezig zijn gedurende het examen; de voltallige examencommissie en personen  welke door de kandidaat vooraf aan de voorzitter van de examencommissie zijn aangemeld. Dit geldt vanaf de 4e Dan.

Artikel 1.17. Examenkosten en examentrainingen

De kosten van de examens en/of trainingen worden nader bepaald door de Examen Commissie en het bestuur JHKBN.

© 2019: Jungki Kwan Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN), Alle rechten voorbehouden | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Don`t copy text!