Curriculum Kuhapdo

Chung Seok Kuhapdo

Kibon Yun Sub

1 – Ip Sang Jin Hang Pyon
2 – Ip Sang Pyon
3 – Ip Sang Jin Hang Hwe Jun Pyon
4 – Jung Jwa Pyon

 

Chung Seok Kuhapdo

1 – Jung Jwa Jic Jin Gum
2 – Ip Sang Jun Hoo Jic Jin Gum
3 – Ip Sang Jun Hoo Dae Kyul Gum
4 – Jung Jwa Sabang Hwe Jun Gum
5 – Jung Jwa Sambang Cham Hwe Jun Gum
6 – Ip Sang Chung Ryu Gum
7 – Jung Jwa Jun Hoo Wul Young Gum
8 – Jung Jwa San Poong Gum
9 – Jung Jwa Ahm Pa Gum
10 – Ip Sang Jun Hoo Jul Sang Gum
11 – Ip Sang Su Ryu Ga Sa Jul Gum
12 – Ip Sang Chu Poong Dae Gac Gum
13 – Ip Sang Jun Hoo Chong Gwun Gum
14 – Jung Jwa Sa Bang Ga Sa Jul Gum
15 – Ip Sang Pyun Soo Yun Bee Gum
16 – Ip Sang Hang Yeon Chong Ryu Gum
17 – Ip Sang Jun Hoo Yang Hill Gum
18 – Ip Sang Soo Pyung Chul Bok Gum
19 – Ip Sang Chung San Dae Ha Gum
20 –
21 –
22 –
23 –
24 –
25 –

 

Muso Jikiden Eishin Ryu Iaijutsu waza

Shoden Omori-Ryu Seiza Waza

 1 – Mae  6 – Ukenagashi
 2 – Migi  7 – Kaishaku
 3 – Hidari  8 – Tsukekomi
 4 – Ushiro  9 – Tsukikage
 5 – Yaegaki 10 – Oikaze
11 – Nukiuchi

 

Chuden Tatehiza Waza (Tatehiza Waza)

1 – Yokogumo 6 – Iwanami
2 – Tora no Issoku 7 – Urokogaeshi
3 – Inazuma 8 – Namigaeshi
4 – Ukigumo 9 – Takiotoshi
5 – Yamaoroshi 10 – Makko

 

Okuden Tachi Waza (Tachiwaza)

1 – Yukizure 6 – Yukichigai
2 – Tsuredachi 7 – Sode Surigaeshi
3 – Somakuri 8 – Moniri
4 – Sodome 9 – Kabezoe
5 – Shinobu 10 – Ukenagashi

 

Okuden Itomagoi Waza (Itomagoi Waza)

1 – Itomagoi Ichi 3 – Itomagoi San
2 – Itomagoi Ni

 

OkudenSuwari Waza (Suwariwaza)

1 – Kasumi 5 – Towaki
2 – Sunegakoi 6 – Tanashita
3 – Shihogiri 7 – Ryozume
4 – Tozume 8 – Torabashiri

 

Tachiuchi Kurai (Katachi)

1 – Deai 6 – Suigetsuto
2 – Tsukekomi 7 – Zetsumyoken
3 – Ukenagashi 8 – Dokumyoken
4 – Ukekomi 9 – Shinmyoken
5 – Tsukikage 10 – Uchikomi
© 2019: Jungki Kwan Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN), Alle rechten voorbehouden | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Don`t copy text!