De Kandidaat

Artikel 4.1. De Kandidaat

Een bij JHKBN aangesloten lid kan één of meerdere kandidaten aanmelden voor een in dit reglement bedoeld examen. Het lid is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige aanmelding van de kandidaat of kandidaten voor het examen.

Artikel 4.2. Kandidaats eisen

De eisen gesteld aan de kandidaat vanuit JHKBN zijn de navolgende:

4.2.1 De kandidaat moet aangesloten zijn bij een JHKBN aangesloten lid.

4.2.2 De kandidaat is verantwoordelijk voor het tijdig en juist aangemeld zijn middels het JHKBN  inschrijfformulier.

4.2.3 De kandidaat dient tijdig zijn contributie en examengeld betaald te hebben aan JHKBN.

4.2.4.Het examengeld dient uiterlijk twee weken voor het examen op rekening te staan van JHKBN.

4.2.5 De kandidaat dient desgewenst aan de vertegenwoordiger van JHKBN,  kort voorafgaand aan het examen, een bewijs van betaling te kunnen tonen.

4.2.6. De kandidaat kan zich legitimeren, daarna gevraagd door de voorzitter van de Examen Commissie of de vertegenwoordiger van het bestuur JHKBN, met een geldig JHKBN-paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs zoals gesteld in artikel 1 en 2 Wet op de identificatieplicht. (geldig ((Nederlands)) rijbewijs, nationaal paspoort of ((Nederlandse))identiteitskaart)

4.2.7. Er kunnen per stijl wachttijden zijn alvorens een examen te kunnen afleggen door de kandidaat. Deze wachttijden dienen in de exameneisen nader te zijn uitgewerkt.

De kandidaat is tenminste 16 jaar oud,  met dien verstande dat op de dag van het examen men 16 jaar is. De Technische Commissie omschrijft de aanpassing en de exameneisen voor de leeftijdgebonden vaardigheden en wachttijden.

4.2.8 De kandidaat dient ten minste 1 jaar lid te zijn bij een bij JHKBN aangesloten lid of vereniging.

4.2.9 De kandidaat is gekleed in een bij de stijl behorende kleding en graduatiekenmerken.

4.2.10 De Technische Commissie van de betreffende stijl kan aanvullende voorwaarden stellen aan welke eisen een kandidaat moet voldoen alvorens examen kan worden gedaan.

4.2.11 De kandidaat kan aan de voorzitter van de Examen Commissie verzoeken dat één of meerdere personen hem/haar kunnen bijstaan gedurende het examen. De voorzitter neemt hierop een bindende beslissing.

4.2.11 Als een kandidaat aan bovengenoemde eisen voldoet wordt hij door de voorzitter van de Examen Commissie toegelaten tot het examen.

4.2.12 De kandidaat dient minimaal 1 Dan graad training voorafgaande aan het examen te hebben bezocht opdat eventuele onduidelijkheden door de examencommissie kan worden verhelderd en verbeter tips kunnen worden gegeven. Van deze examentraining wordt een verslag gemaakt door de secretaris van de Examen Commissie.

Artikel 4.3. Toelating tot het examen

De voorzitter van de Examen Commissie is op de dag van het examen verantwoordelijk voor het toelaten van de kandidaat tot het examen, met inachtneming van het in artikel 4.1 en 4.2. gestelde. De vertegenwoordiger van het bestuur JHKBN ziet toe op het voldoen aan de kandidaatseisen bedoeld in artikel 4.2, met uitzondering van die eisen, welke door de Technische Commissie worden gesteld en door de Examen Commissie worden beoordeeld.

Indien naar het oordeel van de vertegenwoordiger van het bestuur van JHKBN een kandidaat niet of ten dele niet voldoet aan de kandidaatseisen stelt hij de voorzitter van de Examen Commissie direct mondeling en het bestuur van JHKBN hiervan binnen één week schriftelijk op de hoogte.

Het bestuur van JHKBN besluit hierna of de kandidaat wel of niet had kunnen deelnemen aan het examen en stelt dit besluit binnen zes weken ter beschikking aan het betreffende lid van JHKBN.

Artikel 4.4. Bezwaar

Tegen een besluit van niet toelating tot het examen van het bestuur van JHKBN kan in bezwaar worden gegaan  bij JHKBN bestuur en de Graduatie Commissie. Hiertoe dient door de kandidaat binnen 6 weken een ondertekend en gedagtekend gemotiveerd bezwaarschrift te zijn ingediend bij het bestuur JHKBN. Het bestuur van JHKBN stelt binnen  drie weken na verkrijging van het bezwaarschrift dit bezwaarschrift en andere relevante documenten ter beschikking aan een geschillencommissie. De geschillencommissie is samengesteld uit de leden van JHKBN op voordracht van het bestuur JHKBN. De geschillencommissie geeft een bindend advies aan het bestuur JHKBN.

 Artikel 4.5. Bezwaaruitspraak

Het oordeel van JHKBN bestuur, op basis van de geschillencommissie,  is voor alle partijen bindend of de kandidaat toegelaten had dienen te worden tot het examen. Indien naar het oordeel van de geschillencommissie het examen niet had mogen dienen te worden gehouden worden, dan vervallen direct alle met dit examen verband houdende graduaties en documenten.

Artikel 4.6.  Reglement kennisverplichting

Aan de kandidaat is voorafgaande aan het examen door het lid van JHKBN de gelegenheid gegeven kennis te nemen van dit  Graduatie Reglement en de kandidaat dient overeenkomstig te handelen. Zie hiervoor ook artikel 4.2. en artikel 4.3.

Artikel 4.7. Verhindering

Indien de kandidaat verhinderd is wegens ziekte of andere dringende redenen, en niet kan deelnemen aan het examen, is hij/zij verplicht daarvan, onder opgaaf van redenen, zo spoedig mogelijk de Examen Commissie hiervan op de hoogte te stellen. De Examen Commissie stelt vervolgens de  vertegenwoordiger JHKBN en het bestuur JHKBN schriftelijk in kennis van deze absentie. De Examen Commissie maakt hierbij kenbaar of het examen op een later te bepalen tijdstip doorgang kan vinden of niet. Bij het niet verschijnen op het examen van een kandidaat, anders dan bij ziekte of andere dringende reden, vervalt het examengeld.  Het bestuur van JHKBN neemt hiertoe een bindende beslissing waartegen geen bezwaar  mogelijk is.

© 2019: Jungki Kwan Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN), Alle rechten voorbehouden | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Don`t copy text!