verzoek tot aansluiting

Plaats, ## – ## – 2020

Aan het Bonsbestuur van de
Jungki Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN)
Stationsweg 4D
3255 BL Oude Tonge

Betreft: Verzoek tot het verkrijgen van het lidmaatschap van de JHKBN.

Geacht bestuur,
Het bestuur/ de ledenvergadering* van onze vereniging/stichting* heeft op …….. (datum) besloten tot het aanvragen van het lidmaatschap van de JHKBN en daartoe verzoeken de ondergetekenden, zijnde de vertegenwoordigingsbevoegde bestuursleden van onze vereniging/stichting*, u de vereniging met ingang van ……. (datum) toe te laten tot het lidmaatschap van de JHKBN.

Daarbij verklaart het bestuur/de ledenvergadering*:
a. Kennis te hebben genomen van de statuten en reglementen van de JHKBN;
b. In te stemmen met het doel en de beginselen van de JHKBN, zoals vastgesteld in de Statuten;
c. De statuten en reglementen te zullen naleven
Onze vereniging/stichting* heeft volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven onder nr. ………. bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te …….

In bijlage gelieve u aan te treffen:
a. Een afschrift van de notariële acte d.d. …….., waarin de statuten van onze vereniging/stichting* zijn opgenomen.
b. Een afschrift van het bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te …..
Eveneens in de bijlage gelieve u aan te treffen:
c. Een lijst met het correspondentie-adres, e-mailadres en URL van de website van de vereniging/stichting*, alsmede de namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de bestuursleden*.
d. Een digitaal overzicht van de leden van de vereniging/stichting* aangeleverd middels een door de JHKBN ter beschikking gestelde template “Opgave leden”.
e. Een korte profielschets waarin wij onze vereniging voorstellen en wat u in de digitale nieuwsbrief als kennismaking met onze vereniging/stichting* kunt opnemen.

Inmiddels verblijven wij,
Namens het bestuur/ledenvergadering*,
(ondertekend door de vertegenwoordigingsbevoegden)

© 2019: Jungki Kwan Hapkido en Kuhapdo Bond Nederland (JHKBN), Alle rechten voorbehouden | Awesome Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Don`t copy text!